Sanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Muut

A

Advertoriaali (advertising editorial)

maksettu ilmoitus lehdessä

Aikakauslehti

säännöllisesti ilmestyvä painettu julkaisu

Alueradio

Yleisradion radioyksikkö

Antimainos

kilpaileva yritys tai tuote esitetty kielteisessä yhteydessä

Asenteet

suhtautuminen johonkin tiettyyn asiaan tai ilmiöön

Asiakaslehti

yrityksen sidosryhmille tai asiakkaille suunnattu lehti

Audiovisuaalinen

esimerkiksi välineiden avulla toistettu toisiinsa liittyvä ääni ja kuva

Auditiivinen

kuuloon perustuva

B

Banderolli

mainosjuliste

Banneri

internetissä oleva mainospalkki tai -painike

Blockbuster

kassamagneettielokuva

Blog

verkkopäiväkirja

Brosyyri

ks. lentolehtinen

Bruttopeitto

yhteenlaskettu peitto

Brändi

tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine

C

CD-ROM (CD-levy)

optisesti luettava levy

CMYK (cyan, magenta, yellow, key)

painamisessa käytettyjä värejä

Copy

ks. copywriter

Copywriter

mainostoimittaja

Cross media

eri medioiden sisällöllinen kokonaisuus

Cross promotion

eri viestintäyritysten tuotteisiin kohdistettua mainontaa samalla toimialalla

D

Demografia

useimmiten tietokonepohjainen analyysi median yleisöstä, katsojista, tilaajista tai asiakkaista

Digi-tv

digitaaliseen ohjelmasiirtoon perustuva tv-järjestelmä

Digitaalinen media

digitaalitekniikkaan pohjautuvaa informaation tallennusta, muokkausta ja lähettämistä joukkoviestinnässä

Domain

ks. verkkotunnus

DVD (digital versatile disc)

optinen tietolevy

E

Elokuva

yhteen leikatuista filmi- tai videonauhoista sekä äänestä ja tehosteista koostuva mielekäs kokonaisuus

Etälevikki

päälevikin ulkopuolella oleva levikki

F

Face-to-face communication

ks. kasvokkainviestintä

Fontti

ks. kirjasinlaji

Fragmentoituminen

henkilökohtaisiin vaikuttumiin perustuva jakaantunut huomio eri medialähteisiin

G

Genre

lajityyppi

Graafiset ohjeet

visuaaliset ja/tai taitolliset ulkoasuohjeet

GRP (gross rating point)

mainoksella tavoitetun kohdeyleisön määrä prosentteina tai bruttopeitto tv-katsojien määrässä

H

Hakukone

tietokoneohjelmasovellus, jonka avulla käyttäjä löytää tietoa haluamastaan aiheesta

Hand out

mainostava lehtinen tai informaatiota sisältävä materiaali

HDTV (high definition television)

ks. teräväpiirtotelevisio

Heavyuser

median suurkuluttaja

Henkilöstölehti

lehti, jonka kohderyhmänä on oman organisaation henkilökunta

High concept

erittäin kaupallinen valtavirtaelokuva

Hiljainen enemmistö

ihmisjoukko, jolla ei ole keskinäisiä yhteyksiä ja jota ei ole mahdollistaa tunnistaa

Hukkapeitto

kohderyhmään kuulumattomat tavoitetut henkilöt

Huomioarvo

mainoksen tavoittama yleisömäärä prosentteina

Hybridimedia

tavanomaisia median käyttömuotoja laajennettuna

Hype

valtava julkisuuskampanja

Hyperlinkki

linkki tiedon ja dokumenttien välillä

Hypermedia

linkitettyä multimediaa

Hyperteksti

dokumentti, jossa on linkki toiseen dokumenttiin

I

Ilmaisjakelulehti

rajatulla alueella jaettava maksuton julkaisu

Imago

mielikuva jostakin henkilöstä, organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta

Immersio

voimakas eläytyminen median sisältöön

Informaatio

kaikki ihmisten välillä liikkuva materiaali

Informaatioähky

liika tieto, josta ei kykene suodattamaan haluamaansa

Integroitu markkinointiviestintä

samaa sanomaa toistava markkinointikokonaisuus

Interaktiivisuus

vuorovaikutteista viestintää

Internet

tietoverkoista koostuva kokonaisuus

J

Jakelu

materiaalin välittämistä vastaanottajalle

Joukkojulkaisu

vastaanottajan nimellä ja osoitteella varustettu sanoma- tai aikakauslehti

Joukkokirje

vastaanottajalle osoitettu suoramainos

Joukkoviestin

väline, jolla viestitään suurelle joukolle ihmisiä

Joukkoviestintä

julkista viestintää

Journalismi

toimittajien käytännön työtä

Julkisuusstrategia

julkisuuden tavoittelussa käytetty toimintatapa

Jättöaika

ajankohta, jolloin halutun materiaalin pitää olla toimituksessa

K

Kampanja

suunniteltu kokonaisuus halutun päämäärän saavuttamiseksi

Kanavaosuus

radion kuuntelijoiden ja television katselijoiden lukumäärä

Kasvokkainviestintä

kasvokkain ja suullisesti tapahtuvaa viestintää

Keltaiset sivut

puhelinluettelon ilmoitussivut, jotka ovat keltaiset

Kirjapaino

painotuotteita valmistava yritys

Kirjasinlaji

samantyylisiä kirjasimia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä

KISS (keep it short and simple)

kirjoitussääntö

Kohderyhmä

ihmisjoukko, jota yhdistää yhteinen tekijä

Kohdeyleisö

median tavoittelema tietty ihmisjoukko

Kontakti

mediatutkimuksella mitattu lukija, katselija tai kuuntelija

Kontaktihinta

rahasumma, joka käytetään yhteen kontaktiin

Konteksti

ympäristö, jossa sisältö sijaitsee

Kotisivu

useimmiten sivun tekijää esittelevä internetsivu

Kuponkilehti

suoramainontalehtinen

L

Layout

ks. taitto

Lentolehtinen

pieni esittelymateriaali

Levikki

lehden maksullisten numeroiden keskimääräinen summa

Levikkialue

alue, jolla lehti ilmestyy

Logo

yhtiön tai tuotteen tunnuskuva

Lukijakerroin

yhden numeron lukijoiden keskimäärä

Lukijamäärä

kertoo kuinka monta lukijaa lehdellä on

Lukijapeitto

lukijoiden määrä lehden kahden numeron välillä

Lukijaprofiili

lukijoista muodostettu kokonaiskuva

Lähi-tv

pienelle rajatulle alueelle kohdistettu televisiolähetys

Lähiradio

rajatun alueen radiokanava

M

Maine

vallalla oleva käsitys yrityksestä tai tuotteesta

Mainonta

yrityksen tai tuotteen esittelyä harkitusti ja maksullisesti

Media

informaatiota välittävä viestin

Media mix

yhdistelmä eri medioita

Mediaimage

yleisölle muodostunut kuva tietystä viestimestä

Mediakonteksti

ks. mediaympäristö

Mediakortti

ilmoittajaa varten koottu tarpeellinen tieto viestimestä

Mediakäyttäytyminen

ihmisen toimintaa koskien viestimiä ja mediaa

Mediasisältö

median esittämien eri sisältöjen kokonaisuus

Mediastrategia

menetelmä kampanjamedioita valitessa

Mediasuunnittelu

joukkoviestimien valinta mainonnan välittämiseksi

Mediatoimisto

auttaa asiakasyritystään löytämään uusia asiakaskontakteja eri metodeja käyttäen

Mediatuote

yksittäinen tuotos mediassa

Mediaympäristö

ympäristö, joka muodostuu viestimen sisällöstä

Medio

media-alan guru

Mobiiliviestintä

ajasta ja paikasta riippumatonta viestintää

Multimedia

tekstiä, ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa kuvaa yhdessä

N

Noutolehti

itse noudettavissa oleva ilmainen lehti

O

Ohjelmakartta

ennalta suunniteltu kaavio radion ohjelmistosta

Ohjelmaympäristö

samantyylisten ohjelmien muodostama kokonaisuus

Online-offline jakelu

suoraa ja tallennettua lähetystä

OTH (opportunity to hear)

määrä, joka kohderyhmähenkilön on ollut mahdollista kuulla radiomainos

OTS (opportunity to see)

määrä, joka kohderyhmähenkilön on ollut mahdollista nähdä mainos TV:ssä

P

Paikallislehti

tilattava, maksullinen rajatun alueen lehti

Paikallisradio

mainostuloilla toimeentuleva radioasema

Painos

lehden bruttolevikki

Palvelulehti

elämän eri osa-alueista kertova lehti

Pamfletti

sitomaton kirjanen/lehtinen

Peitto

viestimen tai mainonnan tavoittama ihmismäärä

Penetraatio

tavoitustaso

Piilomainonta

ks. puffi

Podcast

tavallisesti internetissä jaettava äänite

Pop up

verkkoon avautuva mainos

Positiointi

tuotteen asettaminen kilpailijoita parempaan valoon

Prime time

aika, jolloin TV:llä on eniten katsojia

Profiili

organisaation luoma mielikuva itsestään tai sen käyttäjistä

Profilointi

hahmotetaan kohderyhmä, jolle ohjelmistoa suunnataan

Propaganda

pyrkii muokkaamaan kuulijan mielipiteitä

Puffi

mainos jutun muodossa

Pull-teknologia

tarjoaa mahdollisuuden käyttäjälle kontrolloida näkemäänsä tai kuulemaansa

Push-teknologia

ei tarjoa käyttäjälle vapauksia kontrolloida näkemäänsä tai kuulemaansa

Puskaradio

informaatiota välittävä epävirallinen kanava

Q

Qualified circulation

suuntaaminen valikoidulle yleisölle

R

Radio

siirtää ääntä sähköisinä signaaleina

Rating

mainoksen nähnyt osuus kaikista katsojista

Rikas viestin

nopeasti palautetta antava viestin

ROI (return on investment)

ilmaisee investoinnin tehokkuuden

ROR

ks. ROI

Roskaposti

ei-toivottu sähköpostiviesti

S

Sanoma

lähettäjän muotoilema järkeenkäypä viesti

Sanomalehti

julkinen, yleisesti saatavissa oleva, ajankohtaisia asioita käsittelevä ja säännöllisesti ilmestyvä painotuote

Segmentoituminen

mediayleisön jakautuminen oman kiinnostuksen pohjalta

Segmentti

osajoukko markkinoiden kohdeyleisöstä

Sidosryhmä

ryhmä, jolla on sidos organisaatioon

Sissimarkkinointi

poikkeuksellisen luova mainoskampanja

Sisäinen viestintä

yhteisön osapuolien välinen viestintä

Sivulataus

internetsivujen suosion mittari

Skyscraper

näyttöruudun täyttävä mainos

Sponsorointi

yrityksen ja organisaation toiminnasta irrallaan olevaa imagon ja brändin esille tuomista

Spotti

mainosesitys

Suoramainonta

osoitteetonta ja osoitteellista mainontaa

Suoramarkkinointi

tarkalle kohderyhmälle suunnattua markkinointia

Suorapostitus

osoitteellinen markkinointikirje

T

Tabloidi

sensaatiohakuinen lehdistölaji

Taitto

painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus

Teemanumero

aiheeseen rajattu erikoisnumero tai osasto painotuotteessa

Tekijänoikeus

teoksen tekijälle suoraan lain nojalla syntyvä suoja

Televiestintä

sähköisten keinojen käyttämistä viestinnässä

Televisio

kuvaa ja ääntä välittävä viestin

Teräväpiirtotelevisio

tarkkuuteen pyrkivä televisiojärjestelmä

Tiedotuslehti

yhteisön asioista ja tapahtumista kertova lehti

Tietokone

laite, joka käsittelee tietoa ohjelmoinnin mukaisesti

Tietotulva

ks. informaatioähky

Tietoverkko

tietoverkko koostuu tietokoneiden ja tiedonsiirtoyhteyksien välisestä yhdistelmästä

Toisto

useaan kertaan esiintyvä asia

TRP (Target Rating Point)

kohderyhmämittari

Tuotesijoittelu

piilomainontaa

U

Ulkomainos

ulos sijoitetut mainokset

Uudet mediat

kehittynyttä tietokonepohjaisesti toimivaa mediaa

Uusmedia

digitaalisuuteen perustuvia viestintävälineitä

Uutiskirje

aihepiiriin rajattu informatiivinen kirjelehti

V

Verkkojulkaisu

verkossa toistuvasti ilmestyvä viestien kokonaisuus

Verkkomedia

yhdistää kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja tekstiä

Verkkosivu

internetissä oleva yhtenäinen tietokokonaisuus

Verkkotunnus

yksilöivä tunnus internetin osoitehierarkiassa

Viesti

viestintätapahtuman aikana välitettävä informaatiokokonaisuus

Viestintä

informaation siirtoa

Viestintähäiriö

viestintään liittyvä häiriö

Viestintäkampanja

rajattu tavoitteellinen viestintäkokonaisuus

Viikkopeitto

prosentuaalinen tutkimus viikottaisista katsojista ja kuuntelijoista

Volyymi

lehden vuotuinen painosmäärä

W

Web-sivusto

ks. verkkosivusto

Wiki

internetissä julkaistava artikkelikokoelma

Y

Yleisö

vapaasti valikoituva viestin vastaanottajakunta

Yleisöprofiili

ks. lukijaprofiili

Yrityshakemisto

hakemisto yrityksiin liittyvistä valikoiduista tiedoista

Z

Zine

suppean aiheen uutiskirje

Ä

Älykäs media

mediasisällöt, jotka hakeutuvat kuluttajan luokse